ДСТУ Б В.2.7-59-97 Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ
Технічним комітетом із стандартизації "Будівельні матеріали", (Дягтяренко Н.В., к.т.н.: Павлова Л.М., інж.) за участю ДКЕГ "Укргеолбудм" (Коробка Ю.З., інж.), Державного гомологічного центру Мінфіну (Індутний В.В., д.г.-м.н.; Курилюк Ю.Л., інж.; Шумський О.О., інж.)
2 ВНЕСЕНИЙ
Відділом державних нормативів, стандартів і сертифікації Держкоммістобудування України
3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ
Наказом Держкоммістобудування України від 11 березня 1997р. №32
4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ
З введенням цього стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 9479-84 (СТ СЭВ 6315-88) "Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий. Технические условия"

Чинний від 1997-07-01

1 Галузь застосування

1.1 Цей стандарт поширюється на блоки, що видобуваються із масиву гірських порід, які мають декоративні властивості і призначаються для виготовлення облицювальних плит і архітектурно-будівельних виробів із природного каменю за ДСТУ Б В.2.7-37, пам'ятників і деталей машин, інших облицювальних матеріалів і виробів за відповідними нормативними документами.
Стандарт не поширюється на стінові блоки із природного каменю.
1.2 Обов'язкові вимоги, які направлені на забезпечення показників міцності, довговічності, морозостійкості продукції, а також забезпечення її безпеки для здоров'я населення та охорони навколишнього середовища, наведені у пункті 3.2, розділах 4, 5, 6, 7, 8, 9 і повинні виконуватись всіма підприємствами-виготовлювачами та споживачами, незалежно від форм власності.
Інші вимоги стандарту є рекомендованими.
1.3 Стандарт придатний для цілей сертифікації.
1.4 У цьому стандарті використовуються терміни у відповідності з додатком А.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті наведені посилання на такі нормативні документи:
ГОСТ 12.1.003-83        ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004-91    ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88    ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76    ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.030-81    ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
ГОСТ 12.1.044-89    ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения ГОСТ 12.2.003-91    ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.085-82    ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапа-ны предохранительные. Требования безопасности
ГОСТ 12.3.002-75    ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.009-76    ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.020-80    ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.002-74    ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие технические требования
ГОСТ 12.4.010-75    ССБТ. Средства индивидуальной защиты.  Рукавицы специальные. Технические условия
ГОСТ 12.4.011-89    ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.013-85    ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.028-76    ССБТ. Респираторы ШБ-І "Лепесток". Технические условия
ГОСТ 12.4.034-85    ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка
ГОСТ 12.4.051-87    ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 12.4.087-84    ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия
ГОСТ 12.4.099-80    ССБТ. Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений.
Технические условия
ГОСТ 12.4.100-80    ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия
ГОСТ 166-89     Штангенциркули. Технически условия
ГОСТ 427-75    Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 2874-82    Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством
ГОСТ 3749-77    Угольники поверочные 90°. Технические условия
ГОСТ 4166-76    Натрий сернокислый. Технические условия
ГОСТ 4171-76    Натрия сульфат 10-водный. Технические условия
ГОСТ 7502-89    Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 8026-92    Линейки поверочные. Технические условия
ГОСТ 8267-82    Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия
ГОСТО 9147-80    Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 10597-87    Кисти и щетки малярные. Технические условия
ГОСТ 13087-81    Бетоны. Методы определения истираемости
ГОСТ 14050-93    Мука известняковая. Технические условия
ГОСТ 21153.0-75    Породы горные. Отбор проб и общие требования  к методам физических испытаний
ГОСТ 21153.6-75    Породы горные. Методы определения предела прочности при изгибе
ГОСТ 22023-76    Материалы строительные. Метод микроскопичес- кого количественного анализа структуры
ГОСТ 22524-77    Пикнометры стеклянные. Технические условия
ГОСТ 22856-89    Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия
ГОСТ 23668-79    Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия
ГОСТ 23932-90    Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.  Общие технические условия
ГОСТ 24099-80    Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия
ГОСТ 24104-88    Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия
ГОСТ 27574-87    Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 27575-87    Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 28507-90    Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия
ГОСТ 28840-90    Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования
ГОСТ 29329-92    Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
ДСТУ Б А.1.1-56-94    Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни та визначення
ДСТУ Б В 2.7-37-95    Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-42-97    Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів
ДСТУ 2296-93    Національний знак відповідності. Форма, розміри технічні вимоги та правила застосування
ТУ 2-034-225-87    Щупы. Технические условия
ТУ 16.681.032-84    Электрошкаф сушильный
ДБН В.1.4-0.01-97    Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення
ДБН В.1.4-0.02-97    Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи
ДБН В.1.4-1.01-97    Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в
будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні
ДБН В.1.4-2.01-94    Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в  будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва
ДНАОП
12.11-1.01-94    Правила безпеки при розробці родовищ корисних  копалин відкритим способом
СНнП 2.04.05-91    Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНиП 2.09.04-87     Административные и бытовые здания
СНиП ІІ-4-79    Естественное и искусственное освещение
СНиП ІІІ-4-80    Техника безопасности в строительстве
ОНТП 24-86    Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности

3 Типи і основні розміри

3.1 Блоки в залежності від обладнання, яке застосовують для їх видобутку, підрозділяють на пиляні ( П ) і колоті ( К ).
Пиляними вважають блоки, у яких не менше чотирьох граней одержують випилюванням. Колоті блоки одержують виколюванням із масиву (моноліту) гірської породи.
3.2 Блоки повинні мати форму прямокутного паралелепіпеда або близьку до нього. Блоки повинні мати довжину більше 20 до 350 см, ширину і висоту більше 20 до 200 см.
Примітка 1. Довжина блока ( l ) - найбільший розмір, орієнтований вздовж природної текстурної шаруватості; ширина ( b ) - менший розмір, орієнтований по площині природної шаруватості; висота ( h ) - розмір, направлений перпендикулярно до площини природної шаруватості.
Примітка 2. Блоки довжиною, шириною або висотою більше зазначених допускається випускати за погодженням зі споживачем.
Примітка 3. Мінімальні лінійні розміри блоків, що постачаються на експорт, приймають:
-    у країни СНД - за погодженням сторін (при найменшому розмірі більше 25 см);
-    у країни далекого зарубіжжя - 140 х 70 х 70 см (L x b x h).
3.3 Блоки за об'ємом поділяються на групи у відповідності з таблицею 1.

Скачать полную версию ДСТУ Б В.2.7-59-97 Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови

К разделу "Фасад"

К разделу ДСТУ "Плитка. Мрамор. Гранит"


Строительно-монтажные работы:

топ
Заборы из нержавейки Ампир-Авант
топ
Летние площадки Ампир-Авант
топ
Поверхностные аэраторы для прудов, Поверхностные аэраторы для бассейнов Проектно-монтажная компания «РЫБПРОМСЕРВИС».
топ
Шатры , Беседки Ампир-Авант
 

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.