ДСТУ Б В.2.5-17-2001 Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ
Державним підприємством "ЦентрСЕПРОтепломережа", НВФ "Полімербуд"
ВНЕСЕНИЙ
Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Держбуду України
2  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ
Наказом Держбуду України від 9 січня 2001 р. № 4
3    ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ
Цей стандарт відповідає:
ISO 10146:1997 - Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes - Effect of time and temperature on the expected strength в частині визначення розрахункового напруження в стінці труб із PE-X в розділі "Визначення і позначення", розрахункових значень напруження в стінці труб зі структурованого поліетилену (Додаток Б) та діаграми тривалої міцності труб зі структурованого поліетилену (Додаток В);
EN 579: 1993 - Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes - Determination of degree of cross-linking by solvent extraction в частині визначення ступеня зшивання труб зі структурованого поліетилену в розділі "Методи випробувань";
DIN 16892:1985 - Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes - General quality requirements and testing в частині технічних вимог до стійкості при випробуваннях внутрішнім тиском.
Даний стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України

Вступ

1 При розробці розділів "Визначення і позначення", "Основні параметри та розміри", "Технічні вимоги", "Правила приймання", "Методи випробувань" та "Вказівки щодо застосування" даного стандарту були використані матеріали остаточної редакції проекту стандарту pr EN 12318-16: 1999 Е-Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X). Parts 1, 2, 5, 7.
2 При розробці додатка Г "Класифікація технологічних методів зшивання труб зі структурованого поліетилену" даного стандарту були використані інформаційні матеріали фірми WIRSBO.

Чинний від 2001-03-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт поширюється на труби кільцевого перерізу зі структурованого (зшитого) поліетилену зі ступенем зшивання не менше 60 % (далі за текстом труби із РЕ-Х), що призначені для будівництва та ремонту трубопроводів мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення, які транспортують воду з температурою від 5°С до 95°С, в тому числі для господарсько-питного водопостачання (крім трубопроводів об'єднаної та роздільної мереж протипожежного водопостачання) та інших рідких та газоподібних середовищ, до яких труби із РЕ-Х хімічно стійкі.
Видання офіційне
Даний стандарт розповсюджується на труби з РЕ-Х, які виготовлені методом неперервної екструзії та структуровані всіма методами хімічного або радіаційного зшивання, що постачаються споживачу.
Всі вимоги даного стандарту є обов'язковими, крім додатків В і Г.
Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті наведені посилання на наступні нормативні документи:
ISO 161-1: 1996    Thermoplastics pipes fo the conveyance of fluids -Nominal outside diameters and nominal pressures - Part 1: Metric series
ISO 11922-1: 1997    Thermoplastics pipes fo the conveyance of fluids – Dimension and tolerances - Part 1: metric series
ISO 4065: 1996    Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table
ДСТУ Б А. 3.1-6-96    Матеріали та вироби будівельні. Порядок розробки та постановки на виробництво
ДСТУ Б В.2.7-73-98    Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови
ДСТУ 3021-95    Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення
ГОСТ 12.1.003-83*    ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.005-88    ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76*    ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.012-90    ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.014-84    ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками
ГОСТ 12.1.018-93    ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.019-79    ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.1.041-83    Пожаробезопасность горючих пылей. Общие требования
ГОСТ 12.1.044-89    ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы
ГОСТ 12.2.003-91    ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.061-81    ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам
ГОСТ 12.3.002-75*    ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.009-76*    ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.030-83*    ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности
ГОСТ 12.4.011-89-89    ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.021-75*    ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.028-76*    ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия
ГОСТ 12.4.029-76*    ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия
ГОСТ 12.4.072-79*    ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 12.4.121-83*    ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия
ГОСТ 17.2.3.02-78    Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.
ГОСТ 166-89*    Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 3187-76    Сетки проволочные тканевые фильтровые. Технические условия
ГОСТ 427-75    Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 4333-87    Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле
ГОСТ 6507-90*    Микрометры. Технические условия
ГОСТ 7502-89*    Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 8032-84    Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел
ГОСТ 9410-78    Ксилол нефтяной. Технические условия
ГОСТ 9550-81    Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе
ГОСТ 11262-80*    Пластмассы. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 11358-89*    Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
ГОСТ 12423-66*    Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб)
ГОСТ 14192-77    Маркировка грузов
ГОСТ 15139-69*    Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)
ГОСТ 15150-69*    Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 18097-93    Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности
ГОСТ 19433-88*    Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 20010-93    Перчатки резиновые технические. Технические условия
ГОСТ 21650-76*    Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования
ГОСТ 22235-76*    Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ
ГОСТ 22360-95    Шкафы демонстрационные и лабораторные вытяжные. Типы и функциональные размеры
ГОСТ 24104-88    Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия
ГОСТ 24157-80    Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении
ГОСТ 25336-82    Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 26277-84*    Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки
ГОСТ 27078-86    Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева
ГОСТ 27574-87    Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
СНіП II -4-79    Естественное и искусственное освещение
СНіП 2.04.01-85    Внутренний водопровод и канализация зданий
СНіП 2.04.05-91    Отопление, вентиляция и кондиционирование
СН 3223-85    Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах. Защита от шума
СН 4088-86    Санитарные нормы микроклимата производственных помещений
СанПиН 4946-89    Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест
МУ №1986-79    Методические указания по определению вредных веществ в воздухе
МУ № 1993-79    Методические указания по хроматографическому определению водорода, метана, окиси углерода, этана, изопентана, бензола, толуола, стирола, этилбензола в воздухе рабочей зоны
МУ № 2563-82    Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
МУ № 4436-87    Измерение концентраций аэрозоля преимущественно фибриозного действия

3 ВИЗНАЧЕННЯ І ПОЗНАЧЕННЯ

3.1 У даному стандарті застосовують такі терміни, їх позначення і визначення.
3.1.1 Номінальний зовнішній діаметр dn - чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра в міліметрах, що є загальноприйнятим в системі позначення труб.
Примітка 1. У зв'язку з загальноприйнятою практикою в російській та українській версіях даного стандарту при позначенні труб зі зшитого поліетилену "РЕ-Х" використовуються букви латинського алфавіту.
Примітка 2. Для труб, що відповідають ISO 161-1 і даному стандарту, номінальний зовнішній діаметр dn, виражений у міліметрах, є мінімальним середнім діаметром dem. min.
3.1.2 Середній зовнішній діаметр dem - частка від ділення значення зовнішнього периметра труби, виміряного в міліметрах у будь-якому поперечному перерізі, на значення  п = 3,142, округлене в більший бік до 0,1 мм.
3.1.3 Мінімальний середній зовнішній діаметр dem. min - мінімальне значення середнього зовнішнього діаметра, зазначене в даному стандарті.
3.1.4 Максимальний середній зовнішній діаметр dem. max - максимальне значення середнього зовнішнього діаметра, зазначене в даному стандарті.
3.1.5 Овальність труби - різниця між максимальним та мінімальним зовнішніми діаметрами, виміряними в одному поперечному перерізі труби.
3.1.6 Номінальна товщина стінки en - товщина стінки труби, виражена в міліметрах (згідно з ISO 4065). Вона повинна відповідати мінімальній товщині стінки в будь-якій точці ey min.
3.1.7 Середня товщина стінки em - середнє арифметичне як мінімум чотирьох вимірів, рівномірно розподілених навколо одного й того ж поперечного перерізу труби, враховуючи вже виміряні мінімальні та максимальні значення, виражені в міліметрах і округлені в більший бік до 0,1 мм.
3.1.8 Мінімальна товщина стінки  ey min - мінімальна товщина стінки труби, зазначена в даному стандарті.
3.1.9 Максимальна товщина стінки ey max  - максимальна товщина стінки, яка може бути визначена за ISO 11922-1.

Скачать полную версию ДСТУ Б В.2.5-17-2001 Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови

К разделу "Трубы"

К разделу ДСТУ "Сантехника"


Строительно-монтажные работы:

топ
Накрытия из поликарбоната Ампир-Авант
топ
Проектирование объектов аквакультуры Проектно-монтажная компания «РЫБПРОМСЕРВИС».
 

Вы не зарегистрированные на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь пожалуйста.